კურსი განიხილავს ინდივიდუალური და ორგანიზაციული მართვის თეორიულ საფუძვლებს და მათი პრაქტიკული გამოყენების პრინციპებს. 

 


  • Teacher: