კურსი განიხილავს ინდივიდუალური და ორგანიზაციული მართვის თეორიულ საფუძვლებს და მათი პრაქტიკული გამოყენების პრინციპებს.